Handelsbetingelser.


E-mail: info@smartfetch.dk

CVR-nr.: 29734593

Adresse: 

Smartfetch
Business Park Sæby Syd
Ålborgvej 132
9300 Sæby

Åbningstid mandag-torsdag 8.30-16.00 fredag 8.30-12.00

Tlf. nummer: +45 61676858

Bemærk: Ved bestilling af Smartwalker, Smartviber og Smartcheck betales der 20% i depositum.

Restbeløbet betales ved levering.

Depositumet refunderes ikke ved fortrydelse af købet.

REKLAMATION OG GARANTIBESTEMMELSER
Reklamationsretten / garantien dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb.
 Her under:

 • Manglende overholdelse af service intervaller  
 • Ukorrekt brug og betjening.
 • Defekte motor, eldele pga. spændingstab eller overbelastning eller lynnedslag.
 • Fejl forårsaget forkert montering og installation vedligeholdelse
 • Fragt og transportskader.
 • Uautoriseret indgreb mm.
 • Skader på bånd forårsaget af udefra kommende genstande.
 • Skader forårsaget af for højt klor indhold.
 • Skader forårsaget af for højt kalk indhold i vandet
 • Skader eller fejl på eller forårsaget af husets elinstallationer
 • Vedligeholdelse / rengøring af tilstoppet filter
 • Skader eller fejl ved brug af ukurante komponenter
 • Garantien dækker ikke driftstab, avancetab, som følge af forsinkelse eller mangler


For privatkunder gælder købeløvens 2 års reklamationsret.


Salgs- og leveringsbetingelser (B2B):

Disse betingelser føres gældende når andre skriftlige aftaler mellem Smartfetch (sælger), og erhvervskunder i norden (køber) ikke er gjort gældende, og anses som accepteret ved accept af tilbud (aftalen).

Priser

Alle priser er ekskl. moms og forsendelse, med mindre andet er aftalt.
Der tages forbehold for uvarslede prisstigninger og trykfejl.

Emballage

For varer leveret på palle tillægges pris for disse efter gældende takst.
Emballage tages ikke retur, medmindre andet er aftalt.
Såfrem køber måtte have særlige krav eller ønsker i forbindelse med emballering og/eller etikettering, skal dette meddeles sælger skriftligt, inden aftalens indgåelse.

Betaling

Det fulde fakturabeløb skal i alle tilfælde betales og være os i hænde på forfaldsdato, angivet på faktura.
Betales købesummen ikke rettidigt beregnes morarenter for forfaldsdagen på 1,5% pr. måned af den til enhver tid værende restgæld.
Køber er ikke berettiget til at modregne eller tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer, med mindre dette er skriftligt anerkendt af sælger.

Ejendomsret

Sælger forbeholder sig ejendomsretten til de leverede varer, indtil betaling har fundet sted med tillæg af påløbne renter og omkostninger.

Returnering af varer

Varer tages normalt ikke retur, og kun i tilfælde med forudgående skriftlig aftale. Vilkårene for en evt. returnering vil blive fastsat individuelt af sælger.
Ved returnering hæfter Køber for fragt, og evt. transportskader.

Levering og forsinkelser

 • Levering sker fra sælgers adresse, uanset om sælger ved egne folk eller ved tredjemand, i henhold til særskilt aftale med køber bringer det solgte til køber.

 • Levering til køber sker for købers regning og risiko.

 • En overskridelse af leveringstiden med 5 arbejds dage på grund af sælgers forhold i enhver henseende betragtes som rettidig levering, hvorved køber ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser over for sælger.

 • Såfremt forsinkelse ved leveringen skyldes, at sælger er forhindret i at levere på grund af arbejdskonflikt, brand, krig, vareknaphed, ansatte, fuldmægtige, eller enhver anden omstændighed samt alle tilfælde af force majeure, udskydes leveringen med den tid, som hindringen varer. Dette gør sig gældende uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.

 • Sælger påtager sig ikke noget ansvar eller nogen erstatningspligt i forbindelse med følgevirkninger på grund af forsinket levering.

 • Begge parter er dog berettiget til at annullere aftalen, hvis forsinkelsen overskrider 2 måneder.

   Mangler

 • Ved modtagelse af en leverance skal Køber straks kontrollere varerne fra sælger.

 • Hvis køber vil påberøve sig en mangel, skal køber, straks efter manglen er eller burde være opdaget, give sælger skriftlig meddelelse herom, samt anført hvori manglen består.

 • Hvis køber ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.

 • Efter sælgers valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet eller omleveret for sælgers regning inden rimelig tid.

 • Har køber ikke inden 12 måneder efter leveringsdato påberåbt sig manglen over for sælger, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.

 • Smartfetch erstatter ikke udgifter til adskillelse, demontering, transport, montering og retablering

 • Smartfetch´s ansvar omfatter kun mangler, som opstår under de forudsatte og/eller sædvanlige arbejdsforhold og under korrekt anvendelse af materiellet. Ansvaret omfatter ikke mangler, som skyldes årsager, opstået efter at risikoen er gået over til Køberen. Ansvaret omfatter for eksempel ikke mangler, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse og/eller reparation, urigtig montering og ændringer foretaget uden Smartfetch´s skriftlige samtykke. Endelig omfatter ansvaret ikke normal slitage og ælde. 

 • Berettigede garantisager udføres på værkstedet inden for normal arbejdstid, som er mandag-torsdag 8.30-16.00 fredag 8.30-12.00.

 • Ved udkørsel med servicevogn betaler køber timebeløb for kørsel, samt differencen på timeprisen på værksted 300DDK.

 • Ved mangelindsigelser skal Køber efter forudgående aftale med Smartfetch sende Produktet til Smartfetch´s værksted vedlagt en følgeseddel med angivelse af den påståede mangel. Fragt og forsikring betales af Køber.

     Ansvarsbegrænsninger

 • Et erstatningskrav over for sælger kan ikke overstige fakturabeløbet for det solgte.

 • Smartfetch kan ikke gøres ansvarlig for evt. tilskadekomst eller ligende hos hverken dyr eller mennesker.

 • Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab, som følge af forsinkelse eller mangler ved solgte.

 • Sælger skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette køber, såfremt der indtræffer force majeure og andre forhold, som sælger ikke er herre over.

 • For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret.